16 °c
Ioannina
18 ° Δε
17 ° Τρ
17 ° Τε
17 ° Πε
 

Αποτελέσματα Κληρώσεων και Όροι Διαγωνισμών

Νικητές προηγούμενων κληρώσεων (Καλοκαίρι 2023)

Κλήρωση συναυλίας Μίλτου Πασχαλίδη (1/6/2023)

 • @pagonaaimilia
 • @dia_zdr

Κλήρωση συναυλίας Γιάννη Χαρούλη (4/6/2023)

 • @dimitraton
 • @zaxaroulakaluva

Κλήρωση συναυλίας Γιάννη Πλούταρχου (8/6/2023)

 • @kwnna_vasilopoulou
 • @eirini.katsanou

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Δικαίωμα και τρόποι συμμετοχής στους Διαγωνισμούς

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ιστοσελίδας ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ενώ για την παραλαβή του Δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου.
 • Διευκρινίζεται ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα «Instagram» δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασμό του ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr στην διαδικτυακή πλατφόρμα «Instagram», θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να (α) κάνει «follow» το λογαριασμό @gianniotika.gr στην διαδικτυακή πλατφόρμα «Instagram (β) να κάνει «like» στην ανάρτηση («post») και (γ) να κάνει «tag» δύο φίλους του σε σχόλιο («comment») στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με το Διαγωνισμό.
 • Σε περίπτωση που κατά την κρίση της ιστοσελίδας, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της ιστοσελίδας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η ιστοσελίδα δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η ιστοσελίδα δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.
 • Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει παραπάνω από μία (1) φορά στο Διαγωνισμό.

 

Τρόπος Κλήρωσης και Ανάδειξης Νικητών

Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, θα ανακηρυχθούν (2) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης με την χρήση της εφαρμογής Rafi που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει.

Όλες οι κληρώσεις μαγνητοσκοπούνται με καταγραφέα οθόνης (screen recorder) και το αποτέλεσμα παρατίθεται στην παρών σελίδα ενώ οι νικητές ειδοποιούνται με σχετικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα «Instagram». Το μαγνητοσκοπημένο υλικό είναι στην διάθεση των συμμετοχόντων σε περίπτωση αμφισβήτησης ή ένστασης επί του αποτελέσματος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, η ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημέρες και ώρες αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 

Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 • Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 • Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
 • Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.
 • Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ιστοσελίδας ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ.gr ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο info@gianniotika.gr

 

Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης και του αποτελέσματος της κλήρωσης. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβουν/αποδεχτούν το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την ιστοσελίδα. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.